Výroční členská schůze České geotechnické společnosti ČSSI

Rekapitulace činnosti ČGtS ČSSI za období deseti let její existence. V článku jsou zmíněny hlavní události v historii společnosti, které přispěly k jejímu současnému nezávislému právnímu postavení v rámci ČSSI. Schůze se dále zabývala např. otázkami členství ve společnosti či přípravou Evropské konference mechaniky zemin a geotechnického inženýrství v Praze v roce 2003.

Dne 20. 2. 2001 se konala výroční členská schůze České geotechnické společnosti Českého svazu stavebních inženýrů v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zprávu o činnosti společnosti za uplynulé období přednesl předseda společnosti prof. Ivan Vaníček.

Při rekapitulaci historie společnosti konstatoval, že bezprostředně po znovuobnovení Českého svazu stavebních inženýrů v roce 1990 začala pracovat zájmová skupina geotechniků, do níž spadali všichni členové ČSSI, kteří v přihlášce deklarovali svůj zájem pracovat v oboru geotechniky. Následně byla v roce 1991 za přítomnosti vedení ČSSI ustavena Česká geotechnická společnost jako součást ČSSI. Veškerá činnost i financování se uskutečňovalo přes ČSSI, s tím, že ČGtS postupně získala svůj podúčet, na kterém uložila finanční prostředky, jež získala v roce 1995 od deseti českých firem pro podporu kandidatury na uspořádání Evropské konference mechaniky zemin a geotechnického inženýrství v Praze.

Jedním z významných úspěchů práce ČGtS posledních deseti let je výrazné zviditelnění oboru geotechniky nejen v oblasti stavebního inženýrství, ale i v obecnější poloze, zejména mezi nejvýznamnějšími investory veřejných staveb. Přispělo k tomu ustavení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a definování autorizací, kde obor geotechnika je zahrnut mezi základní obory a vytváří tak určitý „deštník“ pro specialisty z oblastí inženýrské geologie, mechaniky zemin, zakládání staveb, mechaniky hornin, podzemního stavitelství, zemních konstrukcí a dalších blízkých profesí, včetně aktivit spojených se životním prostředím a označovaných nyní nejčastěji jako environmentální geotechnika. Další podporu oboru geotechniky lze nalézt i v Evropských normách, především v EC 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí, které byly přijaty i do naší praxe. Významnou úlohu zde hraje i normalizační komise č. 42 – Geotechnika. V neposlední řadě jde i o honorářový řád ČKAIT, definující nejen geotechnické konstrukce, ale i geotechnické konzultace. Současný stav ukazuje, že autorizaci v oboru geotechnika získalo něco málo přes 200 profesních kolegů, což je zhruba 1% celkově autorizovaných osob. Při tomto procentuelním zastoupení není jiná alternativa, než aby jednotliví profesní specialisté, pracující ve stavebnictví, byli zaštítěni tímto společným deštníkem – autorizovaným oborem geotechnika.

Postupně i vedení svazu přijalo myšlenku, že význam svazu poroste prací a významem jednotlivých odborných společností, a proto byly koncem roku 1999 na sjezdu ČSSI schváleny nové stanovy, které právní subjektivitu odborných společností umožňují. V roce 2000 tak proběhly aktivity s tím spojené, kdy ČSSI vystavil registrační list – zřizovací listinu pro svoji organizační jednotku s právní subjektivitou Česká geotechnická společnost ČSSI, která následně od Statistického úřadu získala IČO 708 15 305 a u České spořitelny otevřela účet číslo: 169491319/0800. Byl vydán organizační řád ČGtS ČSSI, definující cíle i základní pravidla fungování společnosti. Jednotliví profesní kolegové pracující v oboru geotechnika o tom byli informováni dopisem i ústně na akcích, které pravidelně ČGtS ČSSI pořádá v Brně, Praze a v Ústí nad Labem: jde zejména o základní princip, kdy členství v ČSSI je získáno a registrováno buď prostřednictvím odborných společností nebo oblastních poboček. Z tohoto titulu byla k informačnímu dopisu přiložena přihláška do ČGtS ČSSI i složenka pro možnost zaplacení členského příspěvku, pokud již v roce 2000 nebyl členský příspěvek zaslán přímo na ČSSI, jako v předchozích letech před schválením nových stanov.

Před svoláním členské schůze bylo registrováno celkem 54 řádných členů České geotechnické společnosti a jedno přidružené členství právnické osoby. O tento typ členství projevily zájem i další firmy. Podle názoru vedení ČGtS ČSSI představuje členství právnických osob v odborné společnosti velký přínos, především proto, že právnická osoba může svoji podporu profesní aktivity přímo specifikovat a také i sama kontrolovat. Bylo vyjádřeno přesvědčení, že propojení odborníků z oblasti akademické a výzkumné s oblastí projekční a realizační má daleko větší vypovídací hodnotu a přinese významné rozšíření aktivit společnosti.

Dle stanov ČSSI existuje u odborných společností v principu členství trojího druhu:

  • Řádný člen – fyzická osoba s ročním členským příspěvkem 500 Kč, z něhož 70 % zůstává odborné společnosti a 30 % jde na vedení ČSSI pro zajištění obecných aktivit.
  • Přidružený člen – fyzická osoba – technik. Toto členství v principu umožňuje zapojení do odborné činnosti i profesních kolegů středoškoláků.
  • Přidružený člen – právnická osoba. U tohoto typu členství se roční příspěvek definuje individuálně dohodou a zůstává 100% k dispozici pro činnost odborné společnosti.

Prvořadou aktivitu České geotechnické společnost pro nejbližší období představuje příprava a realizace Evropské konference mechaniky zemin a geotechnického inženýrství v Praze v roce 2003. Nosné téma konference zní: Geotechnical problems with man–made and man–influenced grounds, (volně přeloženo: Geotechnické problémy především v oblasti speciálního zakládání na pozemcích ovlivněných lidskou činností – odpady, kontaminacemi, starou zástavbou), což umožňuje zajistit určitou rovnováhu mezi geoenvironmentálními problémy a problémy speciálního zakládání staveb včetně tunelování ve stížených podmínkách. Dílčí témata tak umožňují angažovanost všech profesí oboru, od inženýrské geologie až po podzemní stavby. Tato akce bude mít pro obor geotechniky velký význam, ať již z pohledu domácího či celoevropského, proto její organizátoři věří v její velkou podporu ze strany odborné veřejnosti (účastí na konferenci a na doprovodné výstavě, sponzorováním apod.).

Je to také významná možnost pro spolupráci různých národních komitétů jednotlivých mezinárodních společností, reprezentujících naše specializace (jako například IAEG, ISRM, ITA), i domácích (např. ČAIG), která v poslední době byla pozitivně zahájena.

Závěrem vystoupení předseda ČGtS ČSSI poděkoval přítomným za hojnou účast a vyjádřil přesvědčení, že jakákoliv ochota pomoci při propagaci naší profese bude vždy vítána.

Po vystoupení hostů (ing. dr. Sklenář, ředitel kanceláře ČSSI) a po podání zprávy o hospodaření ČGtS v roce 2000 (ing. Koubová) se závěrečná diskuse zaměřila především na otázku interakce stavebního zákona a geologického zákona v aktivitách spojených s průzkumem (geotechnickým, inženýrsko–geologickým). Tato diskuse měla napomoci definovat určitý postoj ČGtS k této problematice před jednáním jejích zástupců se zástupci ČAIG.

Z padesáti čtyř členů fyzických bylo jednání výroční členské schůze České geotechnické společnosti ČSSI přítomno třicet šest, což byly přesně 2/3, a schůze tak byla usnášeníschopná.

Následovalo přátelské setkání pod záštitou Subterry Praha, a. s., na němž měl úvodní slovo ing. Smolík a odbornou přednášku s bohatou obrazovou dokumentací přednesl ing. Gramblička. Diskuse s občerstvením v klubu FSv pak pokračovala do večerních hodin.

 

Připravil prof. Ivan Vaníček


English summary

Annual members’ meeting of The Czech Geotechnical Society ČSSI
Resume of CGtS ČSSI activity last ten years of its beeing. Main matters of the society history that lead to its actual indipendent legal character in the frame of ČSSI are mentioned in this article. This meeting also dealth with questions of membership in the society or with preparing of The European conference of soil mechanics and geotechnical engineering in Prague 2003.