PODZEMNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE PRAHA 1 - SASKÁ UL. PRO FIRMU ELPO, s. r. o.

Jan Spudil

Předmětem projektové dokumentace bylo řešení stavební jámy pro transformátorovou stanici a zajištění objektu transformátorové stanice proti vztlaku v případě stoleté vody ve Vltavě.

Geologické a hydrogeologické poměry stavby jsou následující: povrch území je zarovnán hlinitopísčitými navážkami, ve kterých se nachází staré opukové zdivo z let kolem r. 1600. Tyto navážky byly o mocnosti až 4 m. Pod navážkami byly nalezeny holocenní náplavy (písky, hlinité písky s bahnitými vložkami o mocnosti 1,5 m). Pod hloubkou 5,5 m je mocná vrstva terasových sedimentů údolní vltavské terasy (hrubé ulehlé písčité štěrky). Povrch skalního podloží, který je tvořen jílovitými břidlicemi vrstev chlustínských, byl nalezen v hloubce 12 m a více pod úrovní stávajícího terénu.

Dno stavební jámy mělo polohu 4,15 m pod úrovní stávajícího terénu, cca 1 m pod ustálenou hladinou spodní vody. Vzhledem k tomu, že snižování hladiny spodní vody čerpáním by se mohlo v daném území projevit nepříznivě na okolních objektech, byla stavební jáma projektována vodotěsně, tryskovou injektáží R2. Tato injektáž byla prováděna jak po obvodu stěn stavební jámy, tak v jejím dně. Sloupy TI o délce 1,2 m ve dně stavební jámy byly rastrovitě rozprostřeny, aby se propojovaly a utvořily dno jámy. Sloupy TI po obvodě byly různých délek, hlavně v blízkosti pilíře Karlova mostu, aby zajišťovaly jeho stabilitu. V partiích nad korunou TI byly stěny stavební jámy zajištěny pomocí záporového pažení z profilů I 160 do vrtů € 240 mm, mezi které byly uloženy fošny tl. 60 mm. V koruně pažení byla stavební jáma rozepřena pomocí ocelových válcovaných profilů I 360 a I 240, které byly přivařeny ke všem záporám okolo stavební jámy. Do dna jámy byly odvrtány a osazeny kotvící MP 70/12 proti vztlaku podzemní vody. MP 70/12 byly dlouhé 5m s injektovaným kořenem 4 m. Zálivková a injekční směs byla vyrobena ze síranovzdorného cementu. Po dovrtání MP z úrovně stávajícího terénu bylo zahájeno postupné odtěžování stavební jámy za dozoru archeologů do hloubky 3 m. Následně byly práce přerušeny, aby mohl být proveden archeologický průzkum. V průběhu tohoto archeo logického průzkumu byly nalezeny staré zdi a pece ze 14.-16. století, ve kterých se velmi pěkně vyjímala jak TI, tak MP 70/12. Po dokončení těchto prací byla provedena zarovnávací betonáž dna jámy na úroveň hlav MP.

Při vrtání a osazení kotevních MP bylo nezbytné dodržet jak směrovou, tak výškovou toleranci hlav MP +0 mm. Od objednatele byla předána základní osa budoucí trafostanice a výškový bod. Stavba si vše (TI, MP a zápory) zaměřila sama. Při předání objednateli před osazením trafostanice bylo vše v požadované toleranci.

O zajímavost celé stavby se postaralo její umístění do okolí Karlova mostu, kde je neustálý turistický ruch, jak na ulicích tak v okolních kavárničkách a krámcích. Nejsložitější podmínky nastaly při stěhování a těžké dopravě (úzké uličky, nízký oblouk Karlova mostu, pod nímž neprojela těžká technika, a parkující auta). Proto muselo být vše přizpůsobeno těmto skutečnostem a jen díky zkušenostem našich řidičů a jeřábníků těžkých vozidel nedošlo v průběhu stavby k vážnějším komplikacím.

Zakládání staveb, a.s., si v obtížných podmínkách této starobylé části Malé Strany bezpochyby udělalo dobrou reklamu.