29. konference Zakládání staveb – Brno 2001


English summary

Článek informuje o náplni a průběhu 29. konference Zakládání staveb – Brno 2001, jejímž hlavním tématem byla „Riziková analýza v zakládání staveb“. Ve sborníku konference je uveřejněno celkem 49 příspěvků, z nichž 38 bylo předneseno v průběhu dvoudenního jednání. Obsáhlá diskuse proběhla k tématu fyzikálního a matematického modelování a zájem podnítila informace o nových evropských normách a standardech pro geotechnické konstrukce. Hlavním tématem příští, třicáté konference, bude „Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí“.

Na počátku listopadu, ve dnech 5. a 6. 11.2001, se konala v kongresovém sále hotelu Voroněž již 29. konference Zakládání staveb – Brno 2001. Náplň letošního dvoudenního jednání byla motivována základním tématem, jímž byla „Riziková analýza v zakládání staveb“ a k němuž bylo navrženo šest tematických okruhů.

Tematický okruh 1 – „Rizika vyplývající z nedokonalosti a nedostatečnosti geotechnického průzkumu“ – byl naplněn deseti příspěvky otištěnými ve sborníku, z nichž osm bylo předneseno.

Tematický okruh 2 – „Technologická rizika v zakládání staveb“ – byl naplněn sedmi příspěvky uveřejněnými ve sborníku, z nichž čtyři byly předneseny.

Tematický okruh 3 – „Rizika geotechnického modelování“ – obsahoval 16 příspěvků otištěných ve sborníku, z nichž 12 příspěvků bylo předneseno.

Tematický okruh 4 – „Rizika spojená se sanacemi a rekonstrukcemi v geotechnice“ – byl naplněn deseti příspěvky uveřejněnými ve sborníku, z nichž devět bylo předneseno.

Tematické okruhy 5 a 6 byly pro jednání konference spojeny v jeden pod názvem „Provozní rizika geotechnických konstrukcí a zajímavé stavby s rizikovým zakládáním“. Ve sborníku je k těmto okruhům otištěno šest referátů, z nichž pět bylo předneseno.
Přednášky byly rozšířeny o vystoupení doc. ing. L. Lamboje, který informoval o současném stavu ve vývoji norem a evropských standardů a o referát ing. E. Girsche, prokuristy firmy Bauer Spezialtiefbau, který seznámil účastníky s metodou pro výrobu podzemních stěn a základů nazvanou MIXED-IN-PLACE (MIP), která spočívá v zahlubování tří nekonečných šneků najednou a mísení původní zeminy s pojivovým materiálem. Výsledkem je zlepšená zemina, dosahující pevnosti v tlaku 5 až 20 kN/mm2. Pro těsnicí účely dosahuje zlepšená zemina pevnosti v tlaku zhruba 1,0 kN/mm2 a koeficient propustnosti je v mezích 10–5 až 10–10 m/s.
Na závěr jednání prvého dne konference podal prof. Vaníček, předseda České geotechnické společnosti ČSSI, zprávu o její činnosti v uplynulém roce a informoval o stavu příprav XIII. Evropské konference mechaniky zemin a geotechnického inženýrství, která se uskuteční ve dnech 25. – 28. srpna 2003 v Praze.

Konání 29. konference bylo sponzorováno čtyřmi podniky a v přísálí proběhla výstavka, které se zúčastnilo šestnáct podniků z oboru zakládání staveb.
Po jednání prvého dne konference se uskutečnil společenský večer v hotelu Santon, během něhož proběhlo mnoho diskuzí k tématům konference i neformálních setkání pracovníků z oboru.
O tom, že základní téma „Riziková analýza v zakládání staveb“ bylo voleno velmi vhodně, svědčila velká účast na konferenci i živá debata k některým referátům. Nejrušnější diskuze se rozvinula k tématu porovnání fyzikálních a matematických modelů, jejich možnostem a použitelnosti jejich výsledků. Stejně tak velký zájem vyvolala informace doc. Ing. L. Lamboje o nových evropských normách a standardech a jejich přejímání do soustavy ČSN.

Kladem letošní konference byla poměrná vyváženost mezi teoretickými pracemi a příklady z praxe a provádění. Všichni účastníci měli možnost si v plném rozsahu uvědomit, jak odpovědná je činnost geotechnika, která musí předcházet projektovému řešení, jež
mnohdy vyústí ve velice odvážné konstrukce budované pro zajištění stability a bezpečnosti výkopů i vestavěných objektů. Je třeba, aby si investoři a stavebníci uvědomili, že jakékoliv omezení geotechnického průzkumu staveniště, odůvodňované nutností snížení investičních nákladů, může v budoucnosti přinést naopak značné zvýšení nákladů na provozování a údržbu objektu. Vliv nových staveb, budovaných v bezprostřední blízkosti stávajících objektů musí být po stránce geotechnické dokonale ověřen výpočetně i modelově. Příklady takových postupů byly na konferenci předneseny.

Příspěvky konference byly na dobré úrovni a poskytly mnoho zajímavých skutečností a zkušeností. Za bezproblémový průběh konference lze upřímně poděkovat doc. ing. K. Weiglové, která předsedala přípravnému výboru a pro zdar i odbornou úroveň konference odvedla velký kus práce. Organizační zajištění měly jako již tradičně
na starosti pracovnice Sekurkonu – paní M. Kytnerová a D. Kafoňková, které se staraly o pohodu účastníků a veškeré náležitosti, které ke zdárnému průběhu konference patří.
Život jde ale dále a tak ještě před závěrem letošní 29. konference bylo oznámeno téma konference pro příští rok – již třicáté v pořadí. Bude pojednávat o navrhování a provádění geotechnických konstrukcí. Předsedou přípravného výboru je prof. ing. J. Barták, DrSc., kterému lze zasílat příspěvky na adresu ČVUT, Stavební fakulta,
katedra geotechniky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.

Ing. Alois Kouba, Zakládání staveb, a. s.


English summary

29th conference Foundation – Brno 2001

The article informs about a charge and a course of 29th conference Founation - Brno 2001 with the topic „The risk analysis at the structure foundation“. 48 contributions from that 38 was presented in the course of a two days sesion were published at conference proceedings. The extensive discussion was held for a theme of physical and numerical modelling and an information about new european standards for geotechnical structures woke up a large interest. The topic of next 30th conference is „Design and execution of geotechnical structures“.