Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v ev. km 6,330

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice


Ocelový železniční most přes Labe je rozhodujícím stavebním objektem celého optimalizovaného železničního úseku. S ohledem na technický stav a věk mostu byla navržena celková rekonstrukce vodorovné nosné konstrukce i spodní stavby. Veškeré práce speciálního zakládání související s rekonstrukcí mostu provádí společnost Zakládání staveb, a. s.


Původní most byl tvořen dvěma souběžnými jednokolejnými mosty. To bylo využito pro zachování jednokolejného provozu po celou dobu rekonstrukce. Most měl celkem čtyři pole se třemi pilíři: v inundační oblasti, na pravém břehu a v řečišti (P1, P2, P3).    

Práce byly zahájeny v dubnu 2020 a byly rozděleny do dvou etap. V I. etapě probíhaly práce na vytvoření spodní stavby jednokolejného mostního provizoria, na které bylo nutné po dobu rekonstrukce přeložit dopravu. Toto přemostění bylo budováno paralelně se stávajícím mostem směrem po proudu řeky ve vzdálenosti cca 40 m od něj. Pro horní konstrukci provizoria byla použita konstrukce první koleje původního mostu, která je vynášena dočasnými ocelovými mostními pilíři PIŽMO.  

Ve II. etapě, po přesunutí provozu na mostní provizorium, byla konstrukce mostovky druhé koleje demontována za pomoci plovoucí podpěrné konstrukce a byla zahájena vlastní rekonstrukce mostu demolicí spodní stavby. Pilíře byly prakticky celé odbourány, opěry částečně. Dále byly provedeny sanace podzákladí a nové hlubinné založení objektu. Následně se vybudují nové pilíře a úložné prahy na opěrách a na novou spodní stavbu bude vysunuta nová nosná ocelová konstrukce s průběžným kolejovým ložem společná pro obě koleje. Po obnovení provozu na obou kolejích nového mostu bude mostní provizorium odstraněno.

Práce společnosti Zakládání staveb, a. s., v I. etapě rekonstrukce zahrnovaly v první řadě přípravu přístavních hran ze štětových stěn na obou březích pro zajištění obslužnosti staveniště lodní mechanizací. Dále byl zapažen výkop pro provizorní břehové mostní opěry OP1 a OP2 a zhotoveny dvě štětové jímky pro založení provizorních mostních pilířů nacházejících se půdorysně v řece – pilíř P3 a na jejím břehu pilíř P2. Po realizaci jímek a pažení bylo na obou opěrách OP1 a OP2 a pilířích P1, P2 a P3 provizoria provedeno hlubinné založení na velkoprůměrových vrtaných pilotách Ø 880 mm.

Ve II. etapě v roce 2021, po přemístění dopravy na provizorium, dokončili pracovníci společnosti Zakládání staveb, a. s., štětové jímky kolem ubouraných stávajících kamenných pilířů P2 a P3, které navazují na štětové jímky provizorních pilířů, a dále definitivní založení pilířů P1, P2 a P3 na velkoprůměrových vrtaných pilotách pr. 880 mm. V současnosti pokračují práce na zesílení založení nových definitivních opěr mostu, které je navrženo ze sloupů TI vyztužených trubními mikropilotami 108/16 mm. Tyto práce probíhají přes původní základové konstrukce, které byly na opěrách po jejich částečném odbourání ponechány.


Název: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
Objekt: Most přes Labe v ev. km 6,330
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
Projekt: Účastníci společnosti „MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“
(Metroprojekt, a. s., SUDOP Praha, a. s., SUDOP EU, a. s.)
Zhotovitel stavby: Sdružení „Lysá“: Eurovia CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha
Zhotovitel objektu: Eurovia CS, a. s.
Zhotovitel konstrukcí speciálního zakládání: Zakládání staveb, a. s.