Zakládání staveb, a. s. - Oprava povodňové hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus class=" view- no-layout no-task ltr">

Oprava povodňové hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus


Oprava povodňové hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus
Po katastrofální povodni v srpnu 2002 velká voda rozebrala a odnesla nejen část pravého břehu Vltavy včetně povodňové hráze, ale i část území za hrází, kde si vytvořila nové koryto. Náprava škod spočívala ve zřízení zcela nové pravobřežní hráze výšky až 10 m a v doplnění materiálu pravého břehu. V návodním líci nově budované hráze byla provedena hrázka z lomového kamene až nad úroveň říční hladiny, která byla hutněna dynamickou konsolidací. Laguna vzniklá za hrázkou byla vyplněna štěrkopískem hutněným pod vodou metodou hloubkového hutnění (vibro?otací). Na vzniklé ploše nad vodní hladinou byla založena nová hráz z písčité zeminy, hutněná po vrstvách vibračním válcem. Pro zajištění nepropustnosti a zvýšení bezpečnosti hráze byla do její osy instalována štětová stěna ze štětovnic dl. 10–12 m. Štětová stěna byla instalována do téměř dokončené hráze do předvrtů 300 mm. Povrch hráze byl v návodním líci a v části vzdušného líce opevněn kamennou dlažbou.
Součástí opravy hráze bylo uložení nové shybky středotlakého plynovodního potrubí pode dnem toku a pod nově budovanou hrází v místě staré shybky obnažené a poškozené povodní. Shybka byla uložena metodou zatažení z montážní plošiny na levém břehu, zatížena a ochráněna betonovými sedly a kamenným záhozem a napojena na stávající trasu.

Výměry

Vibrofotace:
Plocha pro vibroflataci dolní části hráze: 3454 m2, Celkem délka vpichů (dl. 3 m): 4680 bm.
Štětová stěna:
Vibrovaná štětová stěna ze štětovnic VL 604: 4574 m2, Předvrty O 300 mm v ose štětové stěny: 3720 m.
Shybka:
Zemní práce: 13 945 m3,
Nová shybka dl. :185 m,
Osazení sedel: 141 ks,
Zpětný zásyp štěrkopískem:11 400 m3,
Kamenný zához: 1050 m3,
Opevnění břehu lomovým kamenem: 220 m3..

Zákazník

Zakládání Group, a. s., Rohanský ostrov, Praha 8

Investor

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5

Cena

Rok

31,8 mil. Kč 2003  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">