fbpx

Odvodňování

Sběrný studnový vrt pro sanaci sesuvu nad železniční tratí

Podzemní voda je nepřítelem při výkopových pracích, výstavbě základových jam a stavbě konstrukcí nebo základů pod úrovní terénu. Snižování úrovně hladiny podzemní vody pod potřebnou kótu se provádí odvodňováním, které může být trvalé nebo dočasné. Trvalé odvodnění podzemního prostoru je technicky i finančně náročné a navíc vždy představuje citelný zásah do režimu vodního prostředí. Proto se častěji provádí dočasné snížení hladiny podzemní vody, a to buď studnami, nebo vakuovým čerpáním - jehlofiltry. Oba způsoby jsou v provozu pouze po dobu trvání stavebních prací a po jejich ukončení je opět obnoven původní vodní režim. Studny jsou vrty vystrojené obsypem a zárubnicí. Jsou umístěny tak, aby depresní křivky snížené hladiny podzemní vody probíhaly pod úrovní nejhlubšího výkopu.

 

 

 


Sběrný řad jehlofiltrů s napojenými jehlamiVakuové čerpání se provádí pomocí čerpacích jehel, které jsou rozmístěny po obvodu odvodňovaného prostoru a prostřednictvím obvodového sběrného potrubí napojeny na vývěvu. Ta v celém systému zajišťuje podtlak, který přispívá ke vtoku podzemní vody do jehel a tím ke snižování hladiny. U hlubších výkopů mohou být řady čerpacích jehel osazeny i v několika výškových úrovních. Nutností u obou systémů snižování podzemní vody je jejich nepřetržitý provoz. Proto musí být při jejich použití vždy k dispozici záložní zdroj energie pro případ výpadku elektrické sítě. Čerpání z odvodňovacích systémů může být zastaveno až v době, kdy přitížení stavbou je větší než vztlak podzemní vody a obnovení původní hladiny neohrozí stabilitu stavby. 

Čerpací studna s osazenou zárubnicí

Čerpací studna s osazenou zárubnicí


Sběrný řad jehlofiltrů s napojenými jehlamiPříklad trvalého odvodnění oblasti sesuvu
pomocí
galerie (štoly), do které jsou zaústěny drenážní vrty.

Sběrný řad jehlofiltrů s napojenými jehlamiPříklad trvalého odvodnění oblasti sesuvu pomocí galerie (štoly), do které jsou zaústěny drenážní vrty.