fbpx

Trysková injektáž

Podchycení stávajících budov a zapažení části hluboké stavební jámy; hotel Penta, Praha

Trysková injektáž je moderní, rychlá a efektivní metoda vytváření speciálních základových prvků v zeminách a event. poloskalních horninách. Podstatou technologie je injektáž z vrtu do okolní zeminy, prováděná vysokým tlakem. 30-55 MPa s použitím cementových a jílocementových směsí. Paprsek injekční směsi proudící přes trysky rozpojuje horninu na jednotlivé úlomky nebo jednotlivá zrna, přičemž dochází k jejich vzájemnému mísení a po zatuhnutí k vytvoření požadovaných prvků (sloup, lamela či jejich kombinace) a požadovanému zlepšení vlastností injektovaného prostředí. Po vyhloubení vrtu na projektovanou hloubku se do trysek nad vrtným nástrojem čerpá pod vysokým tlakem cementová směs, jejíž paprsek po průchodu tryskou při metoděM1 (jednofázové) řeže a promíchává zeminu do vzdálenosti40-140 cm nebo při metodě M2 (dvojfázové vzduchové), kdy je paprsek cementové směsi navíc usměrněn koaxiálním proudem stlačeného vzduchu, do vzdálenosti 120-220 cm. Pokud se injekční soutyčí otáčí, vzniká základový prvek - sloup - což bývá nejčastější využití této technologie. Pokud se při vytahování injekční soutyčí neotáčí, vzniká rovinný podzemní prvek- segment nebo stěna. Pevnosti vytvořených prvků se dle druhu zeminy pohybují od 0,5 do 15 MPa, koeficient filtrace jev rozmezí k = 10−8 až 10−9 m.s−1.

Detailní pohled na monitor injekční kolony, používaný při metodě M2Podchycení základových patek stávajícího objektu sloupy z tryskové injektáže, rekonstrukce a dostavba Slovanského domu v Praze

 

Princip technologie tryskové injektáže metodou M1 a M2Princip technologie tryskové injektáže metodou M1 a M2
1a) injekční směs
1b) stlačený vzduch
1c) vyplavený materiál
1d) paprsek injekční směsi
1e) paprsek injekční směsi a stlačeného vzduchu
1f) proinjektovaný sloup zeminy

 


 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění využitelnosti klasických injektáží
a injektáže tryskové v závislosti na typu injektované zeminy

Grafické znázornění využitelnosti klasických injektáží a injektáže tryskové v závislosti na typu injektované zeminy

Technologický postup provádění tryskové injektáže

3a) Realizace středně profilového vrtu pro tryskovou injektáž
Vrtná souprava vyhloubí vrt na patu budoucího sloupu tryskové injektáže. Vrtné a injekční soutyčí je opatřeno vrtným nástrojem a monitorem.
3b) Realizace sloupu tryskové injektáže
Přechod z vrtného režimu na tryskání se provede přesměrováním injekční směsi z výplachového režimu na injekční tak, že se do vrtné kolony vhodí ocelová kulička, která uzavře vtok na výplachové otvory a směs začne proudit do monitoru vybaveného tryskami. Vrtná souprava je vybavena cyklovacím a monitorovacím systémem, který udržuje a kontroluje parametry nastaveného injekčního tlaku směsi při metodě M1 (jednofázové), parametry tlaku vzduchu při metodě M2 (dvojfázové vzduchové), dávkování injekční směsi, rychlost otáčení a postupné vytahování monitoru.
3c) Dokončování sloupu tryskové injektáže
Automatizovaný postup vysokotlakého tryskání je zastaven při dosažení horní projektované úrovně injekčního sloupu. Vrtná souprava se pak přestaví na nový vrt a popsaný technologický postup se opakuje.

Technologický postup provádění tryskové injektáže

Podchycení základů stávajícího objektu
sloupy tryskové injektáže

Zapažení výkopu stavební jámy kotvenou stěnou
z tryskové injektáže a současné zajištění
sousedního objektu

Podchycení základů stávajícího objektu sloupy tryskové injektážeZapažení výkopu stavební jámy kotvenou stěnou z tryskové injektáže a současné zajištění sousedního objektu

 

Realizace clony z tryskové injektáže pro zajištění ochrany stávajících budov při hloubení pražských kolektorůDotěsnění stavební jímky ze štětovnic clonou z tryskové injektáže, oprava pilířů č. 8 a 9 Karlova mostu v PrazeRozepření hlubokých podzemních stěn rozměrným blokem z tryskové injektáže; Technologické centrum Královopolských tunelů, Brno

Založení novostavby výškové budovy na pilířích z tryskové injektážeTěsnění dna stavební jímky pro mostní pilíř deskou z tryskové injektáže; most Apollo, Bratislava

 

Zajištění ražby podzemního díla celistvou
obálkou ze sloupů tryskové injektáže
pod hladinou podzemní vody

Vytváření těsnicí clony ze sloupů tryskové injektáže
Zajištění ražby podzemního díla celistvou obálkou ze sloupů tryskové injektáže pod hladinou podzemní vodyVytváření těsnicí clony ze sloupů tryskové injektáže


Varianty použití sloupů tryskové injektáže

8a) sloup z tryskové injektáže
8b) pole ze sloupů tryskové injektáže
8c) stěna z tryskové injektáže
8d) zdvojená stěna z tryskové injektáže
8e) deska z tryskové injektáže

Varianty použití sloupů tryskové injektáže

Provádění sanační obálky z tryskové injektáže, zajišťující ražbu po jednotlivých úsecích; kolektor Centrum I. A, PrahaTrysková injektáž se pro svoje specifické vlastnosti uplatňuje v široké škále horninového prostředí (od měkkých kašovitých a jemnozrnných zemin až po štěrky). Velice výhodné je její využití pro podchycování základů staveb (změna zatížení v důsledku rekonstrukce objektu,výkopy těsně u základů), pro budování nepropustných stěn zabraňujících šíření znečistění (viz kap. Životní prostředí- ochrana půd a vod, Podzemní stěny),pro vytváření obálek ražených podzemních objektů, pro pažení stěn stavebních jam ve stísněných prostorech, pažení šachet, přerušení smykových ploch sesuvů, konsolidaci stlačitelných zemin, zhotovení kořenů kotev ve složitých geologických poměrech a dotěsnění pažicích konstrukcí jiných systémů.Vytváření obálky z jednotlivých sloupů tryskové injektáže pro zajištění následného výrubu štoly tunelu.
Zajištění kaloty tunelu a následná ražba štoly se provádí po jednotlivých krocích.

Vytváření obálky z jednotlivých sloupů tryskové injektáže pro zajištění následného výrubu štoly tunelu. Zajištění kaloty tunelu a následná ražba štoly se provádí po jednotlivých krocích.Hloubení vrtu pro zajištění výrubu domovní přípojky obálkou z tryskové injektáže; kolektor Centrum I. A, Praha
Zapažení části stavební šachty stěnou vytvořenou tryskovou injektáží