fbpx

ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PŮD METODOU VIBROFLOTACE

Hloubkové zhutňování násypu zemní hráze, která byla částečně nasypána pod hladinou toku, Veltrusy

Hloubkové zhutňování zemin
Touto technologií se hloubkově hutní zrnitá nesoudržná zemina za použití vibrační jehly, která vyvozuje při hutnění horizontální vibrace do okolní zeminy. Vniknutí vibrační jehly do zeminy napomáhá vodní nebo vzduchový výplach přiváděný k její špici. Hloubková vibrační jehla může být poháněna elektrickým, nebo hydraulickým zdrojem a bývá volně zavěšena na jeřábovém nosiči nebo pevně osazena na lafetě vrtné soupravy- v tom případě je její vniknutí současně podporováno přítlakem. Při hutnění zeminy se zmenšuje její pórovitost až do dosažení relativní ulehlosti ID = 0,7 až 0,8.
Tato technologie je vhodná pro zhutňování nesoudržných zemin, skládek, vysokých zemních těles a jejich podloží. Vibroflotací je také možno snížit propustnost nesoudržných zemin, a to o jeden až dva řády. Áčinnost zhutnění je dokladována výsledky statické, nebo dynamické penetrace, případně zkouškou zatěžovací deskou.


Hloubkové zhutňování zeminHloubkové zhutňování zemin
1a) penetrace vibrační jehly do zeminy; jehla je do zeminy penetrována pomocí horizontálního vibračního účinku,
výplachu a vlastní hmotností
1b) hloubkové hutnění s plněním přídavného materiálu k ústí vpichu
1c) zhutněný sloupec zeminy

 

 

 

  

 

 

Hloubkové zhutňování kamenného zásypu mezi tubusy pražského metra pod hladinou řeky, dostavba trasy metra IV. C

 

Štěrkové pilíře
Štěrkové pilíře zhotovené metodou vibroflotace jsou prvky, které se provádějí převážně v soudržných zeminách hloubkovou vibrační jehlou (stejnou jako u hloubkového zhutňování). Otvor, vytvořený vibrační jehlou je postupně zaplněn štěrkem, který je hutněn vibračním způsobem, čímž se vytváří pilíř nepravidelného kruhového průřezu. Stejně jako v případě hloubkového hutnění napomáhá vniknutí vibrační jehly do zeminy vzduchový nebo vodní výplach; vniknutí může být současně podporováno přítlakem, pokud je vibrační jehla pevně osazena na lafetě nosné soupravy.

Provádění štěrkových pilířů s plněním přídavného štěrku k ústí vpichuPohled na vibrační jehlu. Stejný typ se používá při hloubkovém zhutňování zemin i při realizaci štěrkových pilířů

 

Při plnění přídavného štěrku k ústí vpichu je vibrační jehla většinou volně zavěšena na jeřábovém nosiči, při plnění ke špici je jehla osazena na lafetě nosné soupravy. Štěrkové pilíře zlepšují vlastnosti základové půdy, a to především zvýšením její smykové pevnosti, zlepšením deformačních vlastností a urychlením její konsolidace. Jejich využití jako samostatných základových prvků je omezené a je vázáno na prokázání únosnosti pilíře v daných geologických podmínkách. V běžných podmínkách jsou metodou vibroflotace realizovány štěrkové pilíře o průměru cca 700 mm. Štěrkové pilíře je vhodné použít např. pro zlepšení únosnosti podloží podlah výrobních hal, skladových objektů, zemních těles, ale i menších stavebních objektů, jako jsou např. rodinné domky.


Provádění štěrkových pilířů s plněním štěrku ke špici jehlyProvádění štěrkových pilířů s plněním štěrku ke špici jehly
2a) penetrace vibrační jehly do zeminy; jehla je do zeminy penetrována pomocí horizontálního vibračního účinku, výplachu a přítlaku nosného stroje
2b) provádění štěrkového pilíře
2c) dokončený štěrkový pilířProvádění štěrkových pilířů s plněním štěrku k ústí vpichuProvádění štěrkových pilířů s plněním štěrku k ústí vpichu
3a) penetrace vibrační jehly do zeminy; jehla je do zeminy penetrován a pomocí horizontálního vibračního účinku, výplachu a vlastní hmotností
3b) provádění štěrkového pilíře
3c) dokončený štěrkový pilíř

 


Půdorysné schéma části pole hloubkového hutnění zemin.
Jednotlivé vpichy hloubkového hutnění jsou navrženy ve vrcholech rovnoramenného trojúhelníku.

Půdorysné schéma části pole hloubkového hutnění zemin. Jednotlivé vpichy hloubkového hutnění jsou navrženy ve vrcholech rovnoramenného trojúhelníku.