fbpx

Životní prostředí - ochrana půdy a vod

Zakládání staveb, a. s., zajišťuje pomocí nejmodernějších geotechnických technologií ochranu životního prostředí, půdy a vody před znečištěním průmyslovou činností, nebo provádí sanace již existujících ekologických škod a zátěží. Naše technologie umožňují:


Výstavba kompozitní těsnicí stěny

Vodorovné těsnění zemní nádrže


» zamezit šíření polutantů podzemní vodou a zemním tělesem pomocí vertikálních bariér,
» uzavřít ložisko znečištění kombinací horizontálních a vertikálních bariér,
» znehybnit polutanty pomocí solidifikace,
» vytvořit hydraulickou bariéru nebo drenážní systém pro čerpání a odvod znečištěné podzemní vody,
» zvýšit využitelný prostor skládek komunálních a jiných odpadů dynamickým hutněním.

Podzemní těsnicí stěna

Kompozitní těsnicí podzemní stěna (s fólií)
Podzemní těsnicí stěnaKompozitní těsnicí podzemní stěna (s fólií)Těsnicí podzemní stěnaPodzemní těsnicí stěny vytvářejí vertikální bariéru, kterou lze rychle a účinně zamezit šíření polutantů. Jako těsnicí výplň se používají speciální minerální hmoty s nízkým koeficientem propustnosti k<10-10 m/s; v agresivním prostředí se uplatňují speciální hmoty s vysokou korozní odolností a schopností pohlcovat těžké kovy (Zeofix™, Sekofix™). V extrémně zatížených lokalitách s velmi vysokou agresivitou prostředí lze použít těsnicí podzemní stěnu s geomembránou - vloženou fólií PEHD tlouštky 1,5-3,0 mm - spojenou speciálními zámky. Zaručená nepropustnost takto vytvořeného těsnicího systému je až k = 10-15 m/s. Ve vhodných geologických poměrech lze jako svislý těsnicí prvek využít tenké těsnicí stěny - jedno nebo víceřadé vibračně ražené a injektované stěny o tloušťce 10-15 cm (viz kap. Podzemní stěny). Tenké těsnicí stěny jsou vhodné k redukci průsaků v písčitých zeminách v kombinaci s aktivním čerpáním vody. Nejmodernější technologii sanace podzemních vod představují dnes podzemní stěny s reaktivními bránami, které obsahují speciální výplň, která polutanty pohlcuje nebo na níž se polutanty rozkládají na dále neškodné látky. Tato technologie je účinná zejména při sanaci vod znečistěných ClU (chlorovanými alifatickými uhlovodíky), které dnes patří k nejběžnějším polutantům horninového prostředí.

Tenké těsnicí stěny

Tenké těsnicí stěny

Reaktivní podzemní stěna
4a) vertikální řez
4b) půdorysné uspořádání - systém „funnel and gate“ (trychtýř a brána)

4a) vertikální řez4b) půdorysné uspořádání - systém „funnel and gate“ (trychtýř a brána)


Výrobna těsnicí směsiV málo přístupných místech, kde nelze provést klasickou podzemní těsnicí stěnu, lze použít injekční clonu - svislý nebo šikmý těsnicí prvek vytvořený ze dvou a více řad klasické nebo tryskové injektáže, opět s možností použití speciálních těsnicích hmot. Injektáže jsou vhodné též pro dotěsnění puklin v horninovém masivu; tryskovou injektáží lze vytvořit i vodorovnou izolační vrstvu v podloží. Injektáže lze použít také k solidifikaci kontaminovaných zemin - pro injektováním znečištěného materiálu nebo materiálu s nevhodnými vlastnostmi nezávadným pojivem, příp. pojivem s vhodnými reaktivy, dojde k vytvoření chemicky inertního kompaktního materiálu, v němž je polutant uzavřen. Solidifikace je vhodná k sanaci propustných zemin znečistěných těžkými kovy nad i pod hladinou podzemní vody, k znehybnění elektrárenských popílků, ke stabilizaci chemických a jiných odpadních kalů apod.


Svislý a vodorovný těsnicí prvek zhotovený tryskovou injektáží

Svislý a vodorovný těsnicí prvek zhotovený tryskovou injektáží

 

 

Solidifikace pomocí injektáže (klasické, tryskové)

Solidifikace pomocí injektáže (klasické, tryskové)

Podzemní (francouzský) drén

Podzemní drén jednostranný s fólií
Podzemní (francouzský) drénPodzemní drén jednostranný s fólií

 

Podzemní drén jednostranný s těsnicí stěnou

Podzemní drén jednostranný s těsnicí stěnou


Výstavba podzemního drénuHydraulickými bariérami se vytvářejí pasivní (drény) nebo aktivní (čerpané studny) překážky dalšímu šíření polutantů rozpuštěných nebo rozptýlených v podzemní vodě, plovoucích na její hladině nebo pohybujících se na bázi propustných kolektorů. Drenážní podzemní stěna (svislý drén, francouzský drén) zachycuje kontaminovanou vodu, která je sváděna k čerpacím šachtám. Rýha se těží pod ochranou klasického pažení, štětových stěn nebo speciálního degradačního výplachu. Drenážní výplň tvoří štěrk, případně se na dno ještě ukládají drenážní trubky s perforací. Podle uspořádání může drenážní stěna stahovat vodu oboustranně nebo jednostranně (v kombinaci s podzemní těsnicí stěnou nebo vloženou těsnicí geomembránou). Aktivní hydraulickou clonu tvoří řada čerpacích vrtů (studní) s překrývajícími se depresními kužely. Čerpaná voda se odvádí k dekontaminaci. Některé skládky, zejména komunálního odpadu, se vyznačují malou mírou zhutnění.Podzemní (francouzský) drén

Dynamickým zhutněním deskou o hmotnosti až 18 tun nebo výkonnými vibračními kompaktory lze objem skládkového materiálu zmenšit až o několik desítek procent. Zhutněním se nejen zvýší (kapacita) skládky, ale předejde se nekontrolovatelnému sedání povrchu uzavíraných skládek, což snižuje možnost porušení krycích izolačních vrstev.
Všechny uvedené technologie nabízí společnost Zakládání staveb, a. s., včetně zajištění průzkumných prací, vypracování studií proveditelnosti, konzultační činnosti a dodávky realizační projektové dokumentace. Sanace kontaminovaných území, ochrana půdy a vody jsou interdisciplinárním oborem, proto společnost spolupracuje s odbornými firmami i vědeckými pracovišti, které působí na našem i mezinárodním trhu.


Dynamické hutnění skládkového materiálu

Asanace, výstavba skládek
Dynamické hutnění skládkového materiáluAsanace, výstavba skládek