fbpx

Vodní stavitelství

Společnost Zakládání staveb, a. s.,, je jedním z důležitých dodavatelů ve vodním stavitelství. Disponuje vlastními plavebními prostředky pro práce na splavných i nesplavných tocích, které umožňují nasadit potřebnou technologii přímo z vodní hladiny. Dlouholeté zkušenosti techniků a odborných pracovníků s pracemi na vodních tocích jsou pak zárukou jejich kvalifikovaného provedení.


Realizace ochranných obálek kolem pilířů č. 8 a 9 Karlova mostu v Praze

Štětová jímka pro pilotové založení pilíře nového mostu na řece Ptuj, Slovinsko

Vysokovodní dalby, založené na elementech podzemních stěn, vybudované v rámci povodňové ochrany plavidel v přístavu Děčín-Rozbělesy

 

 

 

  

 

 
 

Příklady provádění různých typů konstrukcí z vodní hladiny
1a) zajištění stavební jámy kotvenou štětovou nebo podzemní stěnou a dvojitou jímkou ze štětových stěn
spřažených táhly a současná prohrábka dna řečiště pro plavební cestu,

1b) vrtání pilot z plovoucího mechanismu do dna řečiště,
1c) beranění štětových stěn z plovoucího mechanismu, např. pro nábřežní stěny či jímky pro založení mostů,
1d) břehové opevnění z lomového kamene.

Příklady provádění různých typů konstrukcí z vodní hladiny

Beranění dubových pilot do předvrtů, vytvořených průběžným šnekem při opravě ledolamů Karlova mostu v PrazeBeranění ocelových provizorních podpor pro skruž mostní estakády přes řeku Odru na obchvatu Ostravy na dálnici D47

Těžba balvanitých štěrků pod ochranou pažnice při budování dalb dolního čekacího stání; Střekov, Ústí nad Labem

 
Ve vodním stavitelství se uplatní téměř všechny technologie speciálního zakládání, které jsou ve výrobním programu společnosti Zakládání staveb, a. s., Nejčastěji se však setkáváme s technologií beranění a vibrování štětových stěn. Ty se používají jak pro dočasné konstrukce, kterými mohou být např.:

» jednoduché nebo dvojité štětové jímky, které slouží k zapažení a zároveň ochraně stavební jámy v blízkosti vodního toku nebo přímo ve vodoteči;

» bárky v řece, používané jako podpěrné nosné konstrukce při výstavbě nových mostů, rekonstrukcích starých mostů nebo jiných konstrukcí nad vodními toky;

tak také jako trvalá součást vodního díla:

» nábřežní zdi budované jako pohledové štětové stěny;

» přístavní dalby, tvořené několika beraněnými nebo do vrtu osazenými ocelovými pilotami;

» ochranná svodidla u pilířů mostů nebo v nájezdech do plavebních komor, sloužící k ochraně betonových konstrukcí pilířů a plavebních komor a k zajištění bezpečného plavebního provozu v okolí těchto objektů;

» těsnicí stěny (ostruhy) jezů a sypaných hrází, které tvoří vodonepropustnou stěnu pod tělesem jezu nebo hráze, která zabraňuje nepříznivému proudění vody v podzákladí, způsobujícímu sufozi, tento nepříznivý jev může v krajním případě vést až k destrukci vodního díla.

Kromě těchto prací spojených s technologií štětových stěn provádí společností Zakládání staveb, a. s., i další specifické technologie, které se uplatňují zejména u dále zmíněných konstrukcí vodního stavitelství:

Spuštění a zatažení plynovodní shybky DN 1000 pod Vltavou, Nové OuholiceVýstavba malých vodních elektráren (MVE) - zajištění stavební jámy budoucí elektrárny pomocí štětových, podzemních a pilotových stěn, tryskové injektáže a kotvení, podchycení stávajících konstrukcí jezu, provedení drenáží a čerpacích studní, založení vlastního objektu MVE.


Rekonstrukce přístavů
- provedení nových přístavních zdí z kotvených štětových stěn nebo prefabrikovaných podzemních stěn, provedení přístavních dalb a ochranných svodidel, prohrábky a odbahnění přístavních bazénů.


Rekonstrukce plavebních komor
- zajištění stavební jámy v bezprostřední blízkosti vodního toku, většinou pomocí štětových stěn, podzemních stěn, pilotových stěn, tryskové injektáže a kotvení. Dále mohou být podchyceny stávající konstrukce jezu, provedeny drenáže a čerpací studně, založen vlastní objekt komory, vyměněny hradicí konstrukce PK a zřízeny výhybny v místě plavebního provozu.


Rekonstrukce jezů
- zajištění suché stavební jámy v řečišti, podchycení nebo provedení nového založení jezů, opravy jednotlivých jezových polí, opravy nebo výměny hradicích konstrukcí (např. klapek);


Protipovodňová opatření
- zhotovení protipovodňové sypané hráze včetně těsnicího jádra ze štětových stěn nebo jílové těsnicí stěny. Spodní stavba mobilních hrazení může být provedena z podzemních stěn, tryskové injektáže nebo štětových stěn.

Těžba břidlic ve dně Vltavy pro zatahovaný tubus pražského metra, podchod trasy metra IV. C pod VltavouOstatní vodní díla - korekce břehů vodních toků, opevnění břehů dlažbou i lomovým kamenem, záhozy pro ochranu pilířů jezů nebo mostů, sanace výmolů v řečišti.

Shybky produktovodů - zajištění dodávky shybek prováděných technologií naplavení a potopení nebo i zatahovaní do rýhy. Jedná se o kompletní práce - od těžby rýhy v řečišti, montáže na břehu, spuštění, naplavení a uložení shybky do rýhy (event. zatažení) až po napojení shybky v břehových jímkách, zpětné zásypy v řečišti a opevnění břehů a dna.

Uložení kabelových shybek - kompletní dodávky, počínaje montáží, přes zatažení do rýhy a napojení a konče uvedením řečiště do původního stavu.

Těžba rýh ostatních přechodů vodních toků - např. prozatahovaný tubus metra - spojená se zřízením suchého doku, břehových jímek z podzemních stěn, úpravou dna řeky do původního stavu a opevněním břehů dlažbou a kamennými záhozy.

Prohrábky říčních koryt - odstranění říčních nánosů v plavební dráze vodních toků. Těžba je prováděna lodními mechanismy, materiál je dopraven po vodě na skládky nebo překladiště.

Čištění nádrží, likvidace kalů - těžba starých sedimentů v nádržích spočívá v odbahnění, odtěžení kalů v retenčních nádržích lodními mechanismy, odvozu a odpovídajícím uložení kalů.