fbpx
Uzávěr Čertovky Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002: Malá Strana a Kampa, část 21 Karlův most−Čertovka
V rámci provádění PPO na pražských nábřežích bylo nutné vyřešit i možnost uzavření ústí Čertovky v případě povodní. Pro tento účel byla navržena posuvná ocelová vrata, která jsou umístěna do uzavřené železobetonové rámové konstrukce délky 23,45 m a výšky 4,80 m v prostoru původní nábřežní zdi mezi Karlovým mostem a Čertovkou. Při povodňovém nebezpečí vrata po vysunutí zahradí ústí Čertovky. Stavebně byla konstrukce řešena pomocí žlb. podzemních stěn, zavázaných do skalního podloží, a optimálně tak splňovala tyto nejdůležitější podmínky: založení rámové konstrukce a kolejiště na únosném podloží, pažení stavební jámy po dobu výstavby, nepropustné oddělení podloží koryta Čertovky a Vltavy. Podzemní stěny jsou navíc řešeny tak, že se stávají trvalou součástí železobetonové konstrukce uložení uzávěru. Dotěsnění podzemních stěn bylo v určitých úsecích provedeno technologií tryskové injektáže. Štětovnice Larssen IIIn byly použity jednak jako prvky dočasné konstrukce pažící stavební jámu rozměrů 50x15 m v řečišti Vltavy, jednak jako prvky trvalé konstrukce – podzemní bariéry –, pokračující směrem k pilíři č. 11 Karlova mostu. Podél rámové konstrukce byla vystavěna náplavka, kterou bylo vzhledem k přítomnosti neúnosných podložních vrstev nutno založit na mikropilotách.

Výměry:

Podzemní žlb. stěny tl. 800 mm
a hl. 8–10 m: 757 m2,
Železobetonové konstrukce: 338 m3,
Štětovnice Larssen IIIn
dočasné: 822 m2,
Štětovnice Larssen IIIn
trvalé: 644 m2,
Trysková injektáž: 333 m,
Zemní kotvy: 242 m,
Zápory: 261 m,
Zemní jímky: 2585 m3,
Posuvná ocelová vrata: 115 m2,
Mikropiloty 108/16: 552  

 

Zákazník:

Subterra, a. s., Bezová 1658/1, Praha 4-Braník

Investor:

Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena:

73,6 mil. Kč

Rok:

10/2003–10/2004

Nosné technologie:

Podzemní stěnyBeranění